Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dostępność podmiotu publicznego

 

I.   OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie http://p4bip.przedszkola-zlotow.pl oraz strony www.przedszkola-zlotow.pl/p4.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-07-01.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • w filmach brak dostępności języka migowego.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jowita Bednarska, adres e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 263 27 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie – budynek główny,5 oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, 3 oddziały przedszkolne.

 • Do budynku głównego przedszkola  prowadzi wejście od ul. Szkolnej
 • Do oddziałów przedszkolnych w SP nr3 prowadzi wejście od ul Kr. Jadwigi
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia  są zabezpieczone bramkami.
 • Przy każdych drzwiach wejściowych zainstalowany jest dzwonek. Na parter budynku prowadzą schody.
 • Do wejścia do oddziałów przedszkolnych  w SP nr 3od ul.Kr. Jadwigi jest  podjazd dla wózków.
 • W budynkach nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze w oddziałach przedszkolnych w SP nr 3.
 • W oddziałach przedszkolnych w SP nr 3 jest  toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • W  obu budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do obu  budynków można wejść z psem asystującym ani z  psem przewodnikiem.

 

Dostęp do tłumacza języka migowego

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w przedszkolu (z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

imię i nazwisko osoby uprawnionej,

adres zamieszkania,

adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,

wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN*),

informację na temat sprawy załatwianej w przedszkolu przez osobę uprawnioną.W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.

 

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym)

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 • kontaktu z przedszkolem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

W Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

 • poczta elektroniczna: p4@przedszkola-zlotow.pl
 • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu: 67 263 27 05

 

Aplikacje mobilne :Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

II. Plan działania

      koordynator

      koordynator-zarządzenie

 

 

Raport o stanie

 

zapewniania dostępności
podmiotu publicznego
 

 

III. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

(proszę kliknąć)

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

Strona www stworzona przez Foto-N