Informacja MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagranicznych(1) lub wypoczynek za granicą(2) (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe(3)nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką(4).

1.§15 rozporządzania z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 28.08.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1150) – wejście w życie z 1.09.2014 r. oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).2. Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).3. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).4. zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.

 

                                                                                                                      

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców  również nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

 

Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

 

informujemy, że  odpłatność za dany miesiąc  zostanie rozliczona w miesiącu następnym.

Na pocztę e-mail otrzymacie Państwo kwitariusz z kwotą do zapłaty.

Prosimy sprawdzać pocztę e-mail . Prosimy o wpłaty dokładnie takie jak są w kwitariuszu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt  

 

Odpłatność za przedszkole 

 

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 11 zł - od 1.01.2024r. - zarządzenie dyrektora

Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu,

5 godzin jest dla wszystkich dzieci bezpłatne.

Dla dzieci w wieku 3-5 lat opłata za  każda rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin wynosi 1,30 zł ( od 1.09.2023r.),

dzieci 6 –letnie są zwolnione z opłaty za pobyt.

Płatność na konto przedszkola do 10-go każdego miesiąca-

nr konta  80 8941 0006 0026  3551  2000 0100 

 

Zgłaszanie nieobecności pod nr telefonu 67 263 27 05 lub e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl.

Opłaty

Publiczne Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

Strona www stworzona przez Foto-N