I. Akty prawne

1. ustawa Karta Nauczyciela

2. Prawo oświatowe

3. Ustawa o systemie oświaty

4. Kierunki polityki oświatowej

 

W roku szkolnym 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

II. Dokumenty przedszkola

 

1. Koncepcja pracy przedszkola 2020-24

2. Plan nadzoru pedagogicznego

3. Roczny plan pracy przedszkola

 

III. REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

 1. REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 2. REGULAMIN PRACY
 3. REGULAMIN PRZEDSZKOLA
 4. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
 5. REGULAMIN RADY RODZICÓW
 6. REGULAMIN DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 7. REGULAMIN POMOCY ZDROWOTNEJ
 8. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK
 9. REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 10. REGULAMIN WYNAGRADZANIA
 11. REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCEJ DOKUMENTACJI
 12. REGULAMIN FUNDUSZU SOCJALNEGO
 13. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 14. POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA PREZENTACJA
 15. REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

 

IV.PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU:

 1. PROCEDURA ZWALCZANIA WSZAWICY
 2. PROCEDURA -DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W PRZEDSZKOLU
 3. PROCEDURA DOSTOSOWANIA MEBLI PRZEDSZKOLNYCH DO WYSOKOŚCI DZIECI
 4. PROCEDURA "NIEBIESKA KARTA"
 5. PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ
 6. PROCEDURA PODEJRZENIA ZATRUCIA
 7. PROCEDURA PUBLIKOWANIA INFORMACJI W INTERNECIE
 8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z DZIECKIEM SPRAWIAJACYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
 9. PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI
 10. PROCEDURA UŻYTKOWANIA I ZABEZPIECZANIA SPRZĘTU, MEBLI
 11. PROCEDURA PRZY WYPADKU
 12. PROCEDURA –PLAC ZABAW
 13. PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 14. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONTROLI DOKUMENTACJI

 

V. Dokumenty do pobrania:

VI. PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W ROKU SZK. 2022/23

1.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 2017(proszę kliknąć)

2. Program uzupełniający" Kocham przedszkole" WSiP

3. Program nauki jezyka angielskiego w przedszkolu.

4. Program nauki religii w przedszkolu.

5. Program edukacyjny ,,Mamo,Tato-co Wy na to''

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.

 

 

6. Program "Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej(proszę kliknąć)

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 5 i 6 letnie, rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 4. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

 

 

VII. RÓŻNE

 

 

 

Dostosowanie mebli przedszkolnych do wzrostu dziecka- tabela

Stanowisko pracy ucznia i przedszkolaka

 

 

 

   dla    NAUCZYCIELI

Publiczne Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

Strona www stworzona przez Foto-N