I. Akty prawne

 

1. ustawa Karta Nauczyciela

2. Prawo oświatowe

3. Ustawa o systemie oświaty

4. Kierunki polityki oświatowej

 

W roku szkolnym 2023/24 Minister Edukacji i Nauki ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

 

1.Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

2.Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

3.Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

4.Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

5.Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

6.Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

7.Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

8.Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

9.Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

10.Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

II. Dokumenty przedszkola

 

1. Koncepcja pracy przedszkola 2020-24

 

2. Plan nadzoru pedagogicznego

 

3. Roczny plan pracy przedszkola

 

 

 

III. REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

 1. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 2. REGULAMIN PRACY

 3. REGULAMIN PRZEDSZKOLA

 4. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

 5. REGULAMIN RADY RODZICÓW

 6. REGULAMIN DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 7. REGULAMIN POMOCY ZDROWOTNEJ

 8. REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK

 9. REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 10. REGULAMIN WYNAGRADZANIA

 11. REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCEJ DOKUMENTACJI

 12. REGULAMIN FUNDUSZU SOCJALNEGO

 13. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 14. POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA PREZENTACJA

 15. REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

 

IV.PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU:

 1. PROCEDURA ZWALCZANIA WSZAWICY

 2. PROCEDURA -DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W PRZEDSZKOLU

 3. PROCEDURA DOSTOSOWANIA MEBLI PRZEDSZKOLNYCH DO WYSOKOŚCI DZIECI

 4. PROCEDURA "NIEBIESKA KARTA"

 5. PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ

 6. PROCEDURA PODEJRZENIA ZATRUCIA

 7. PROCEDURA PUBLIKOWANIA INFORMACJI W INTERNECIE

 8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z DZIECKIEM SPRAWIAJACYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

 9. PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

 10. PROCEDURA UŻYTKOWANIA I ZABEZPIECZANIA SPRZĘTU, MEBLI

 11. PROCEDURA PRZY WYPADKU

 12. PROCEDURA –PLAC ZABAW

 13. PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 14. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONTROLI DOKUMENTACJI

 

V. Dokumenty do pobrania:

 

VI. PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW W ROKU SZK. 2023/24

 

1.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 2017(proszę kliknąć)

 

2. Program uzupełniający" Kocham przedszkole" WSiP (proszę kliknąć)

 

3. Program nauki języka angielskiego w przedszkolu.

 

4. Program nauki religii w przedszkolu "Kochamy dobrego Boga" (proszę kliknąć)

 

5. Program edukacyjny ,,Mamo,Tato-co Wy na to''

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.

 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.

 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.

 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.

 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.

 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.

 

6. Program "Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej(proszę kliknąć)

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 5 i 6 letnie, rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 1. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

 2. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

 3. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 4. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów „wydobycie” dymu papierosowego.

 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

 5. Zwiększenia wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

 

 

VII. RÓŻNE

 

 

 

Dostosowanie mebli przedszkolnych do wzrostu dziecka- tabela

Stanowisko pracy ucznia i przedszkolaka

 

 

 

   dla    NAUCZYCIELI

Publiczne Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

Strona www stworzona przez Foto-N