Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2024 r. rozpoczyna się okres rekrutacji, czyli zapisów dzieci 3-6 letnich do przedszkoli (rocznik 2021, 2020,2019, 2018).

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobranie wniosku w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola (wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola),

- dostarczenie dokładnie wypełnionego i podpisanego wniosku tylko do przedszkola pierwszego wyboru od 01.02.2024 r. do 01.03.2024 r. (osobiście do przedszkola),

-rozpatrzenie wniosków przez komisję rekrutacyjną wg kryteriów podanych we wniosku ( nie liczy się kolejność składania wniosków)

i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia ( na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 11.03.2024 r.),

- zgłaszanie się rodziców kandydatów zakwalifikowanych do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu w terminie od 12.03.2024 r. do 18.03.2024 r. Uwaga, jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 18.03.2024 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20 marca 2024 r.

Po złożeniu oświadczeń woli przez rodziców w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, komisja ogłasza listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Uwaga! Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 20.03.2024 r.

Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
- wszystkie podpisy (matki i ojca dziecka),
- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów.

Adresy przedszkoli :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p1-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p2-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p3-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Kr. Jadwigi 54, tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p4-zlotow.pl

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 

NA ROK SZKOLNY 2024/2025 do pobrania

 

Regulamin rekrutacji-proszę kliknąć aby otworzyć

Ważne informacje dla Rodziców- zanim zapiszemy dziecko do przedszkola

(proszę kliknąć aby otworzyć)

Kiedy posłać dziecko do przedszkola (proszę kliknąć) 

 

Zanim pójdę do przedszkola (proszę kliknąć) 

 

List do rodziców (proszę kliknąć) 

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie terminów rekrutacji

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2024/2025
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów, określa się następujące terminy:
Termin realizacji
Lp.
Rodzaj czynności
Postępowania rekrutacyjnego
Postępowania uzupełniającego
1
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.02-01.03.2024 r.
15.04-24.05.2024 r.
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
(Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach)
04.03–08.03.2024 r.
03.06 -07.06.2024 r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
11.03.2024 r.
11.06.2024 r.
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata w postaci pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.
12.03.-18.03.2024 r.
12.06. – 17.06.2024 r.
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
20.03.2024 r.
20.06.2024 r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.
§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit

REKRUTACJA

Publiczne Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

Strona www stworzona przez Foto-N