Szanowni Państwo, z nowym  rokiem, małymi krokami,  planujemy nowy rok szkolny 2024/25

 

1. krok - zapisy dzieci , które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola- rodziców prosimy o złożenie deklaracji do dnia 26 stycznia- deklaracja- do pobrania

 

2. krok -  ustalenie miejsc wolnych w przedszkolu na nowy rok szkolny i ogłoszenie rekrutacji na rok szk.2024/25 zarządzeniem Burmistrza Miasta

 

3. krok- składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola-( do pobrania ) przez rodziców dzieci od 3 do 6 r.ż. w wyznaczonym terminie

 

zarządzenie BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 11 stycznia 2024 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów, określa się następujące terminy:
Termin realizacji
Rodzaj czynności
Postępowania rekrutacyjnego
Postępowania uzupełniającego
1
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.02-01.03.2024 r.
15.04-24.05.2024 r.
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
(Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach)
04.03–08.03.2024 r.
03.06 -07.06.2024 r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
11.03.2024 r.
11.06.2024 r.
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata w postaci pisemnego oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.
12.03.-18.03.2024 r.
12.06. – 17.06.2024 r.
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
20.03.2024 r.
20.06.2024 r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.
§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit

 

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2024/25

Publiczne Przedszkole nr 4

w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

Strona www stworzona przez Foto-N